مشاوره و اجرای تستهای عايقی مدرن


تعيين کننده عمر يک تجهيز الکتريکی ( موتور، ژنراتور و ترانسفورماتور) معمولا عمر عايقی آن است . از سوی ديگر با بالا بودن سهم درصد خطاهای عايقی در اين تجهيزات ، لزوم ارزيابی وضعيت عايقی در حين طول عمراين تجهيزات بديهی است . بررسی کيفيت عايق به کمک تستهای الکتريکی Off-line (زمانی که تجهيز خارج از مدار در حين تعميرات يا بازرسی می باشد ) و يا تستهای On-line ( زمانی که تجهيز در مدار بوده و در شرايط کارکرد واقعی می باشد) امکان پذير است . انجام صحيح اين تستها طبق استاندارد، تحليل دقيق نتايج اندازه گيري و بررسی رفتار زمانی اين نتايج (Trend Analysis) ميتواند تصويری درست از کيفيت عايق را در اختيار کاربر قرار دهد . نتيجه حاصل از ارزيابی وضعيت عايقی ، نگهداری پيشگويانه و پيشگيرانه از اين تجهيزات می باشد که از وقوع خطاهای ناگهانی در اين تجهيزات و هزينه های سنگين تعميراتی و توقف اين تجهيزات جلوگيری مي کند .
شرکت آرون با داشتن تیم تخصصی خود در زمینه انجام تستهای عایقی مدرن آمادگی ارائه خدمات زیر را در زمینه تجهیزات الکتریکی (موتورفشار قوی ، ژنراتور ، ترانسفورماتور ، کابل و سوئیچگیر ) را دارد:

  • مشاوره فنی و اجرای تستهای عایقی Off-line و تحلیل داده ها :
IR (Insulation Resistance Test)
PI (Polarization Index Test)
Dissipation Factor (Tang Delta) & Capacitive Test
Tip –up Test
PDCA (Polarization and Depolarization Current Analysis Test)
Hipot (High Potential Test)
EL-ICD Test
FRA (Frequency Response Analysis Test)
PD (Off-line Partial Discharge Test)
  • مشاوره فنی ، نصب و اجرای سیستمهای مانیتورینگ عایقی On-line و تحلیل داده ها :

On-line Partial Discharge Monitoring System

Transformer on-line Monitoring System

نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار