انجام ستينگ و تست رله های حفاظتی

امروزه با توجه به اهمیت ویژه قابلیت اطمینان و حفاظت سیستم قدرت در دنیا، رله های حفاظتی بعنوان تضمین کننده این امر جایگاه برجسته ای را دارا می باشند. حال جهت اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات در هر زمان، تنظیم و پیکربندی اولیه صحیح و انجام تست های پیشگیرانه بصورت دوره ای ( حداقل سالیانه) لازم می باشد.
شرکت آرون با استفاده از نفرات خبره، قادر به طراحی ستینگها، پیکربندی و انجام تستهای مرتبط با رله ها در سایت مشتری می باشد.

نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار